+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl

Uzasadnienie wniosku o zasiedzenie wymaga przedstawienia konkretnych argumentów i dowodów, które spełniają wymogi prawne dotyczące zasiedzenia nieruchomości. Oto kluczowe elementy, które należy uwzględnić przy formułowaniu takiego uzasadnienia:

1. Dowody na Nieprzerwane i Jawne Posiadanie

 • Okres Posiadania: Wskazanie dokładnego okresu, przez który nieruchomość była posiadana, zgodnie z wymaganym czasem określonym w prawie.
 • Charakter Posiadania: Wykazanie, że posiadanie było jawne, samoistne i ciągłe, co oznacza, że było widoczne dla otoczenia i nie było przerywane.

2. Dowody na Charakter Posiadania

 • Zachowanie Jak Właściciel: Wykazanie, że posiadacz zachowywał się jak właściciel nieruchomości, zarządzając nią i utrzymując.
 • Wyłączność Posiadania: Podkreślenie, że posiadanie było wyłączne, bez zgody czy sprzeciwu ze strony prawdziwego właściciela.

3. Ewentualne Umowy i Dokumenty

 • Jeśli istnieją, przedstawienie umów, rachunków czy dokumentów, które mogą świadczyć o zarządzaniu nieruchomością i inwestycjach w nią.

4. Dobra lub Zła Wiara

 • W Dobrej Wierze: Jeśli zasiedzenie odbywa się w dobrej wierze, przedstawienie dowodów na to, że posiadacz był przekonany o swoim prawie do nieruchomości (np. błędny akt własności).
 • W Złej Wierze: Jeśli prawo zezwala na zasiedzenie w złej wierze, przyznanie, że posiadacz wiedział o braku prawa do nieruchomości, ale kontynuował jej posiadanie.

5. Świadectwa Świadków i Inne Dowody

 • Możliwość przedstawienia zeznań świadków potwierdzających fakt posiadania nieruchomości przez posiadacza.

6. Zgodność z Przepisami Prawnymi

 • Wskazanie, że wszystkie działania posiadacza i warunki zasiedzenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wpływ na Właściciela

 • Uwzględnienie, czy i jak działania posiadacza wpłynęły na prawdziwego właściciela, czy był on świadomy posiadania i czy zgłaszał jakikolwiek sprzeciw.

Wnioski

 • Wniosek o zasiedzenie musi być precyzyjnie sformułowany, z odpowiednimi dowodami i argumentami prawnymi.
 • W zależności od jurysdykcji i konkretnych przepisów, wymogi dotyczące zasiedzenia mogą się różnić.
 • Zaleca się skonsultowanie się z adwokatem specjalizującym się w prawie nieruchomości, aby zapewnić, że wniosek jest właściwie przygotowany i przedstawiony.

Pamiętaj, że każda sprawa zasiedzenia jest unikatowa i wymaga indywidualnego podejścia, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i lokalnego prawa.